Pravidelná kontrola detského ihriska

SPOLU S PRAVIDELNOU KONTROLOU VÁM GARANTUJEME AJ SERVIS IHRISKA

Vzhľadom na množstvo otázok, ktoré na túto tému dostávame, sme sa rozhodli pripraviť súhrn najdôležitejších ustanovení nového zákona o detských ihriskách (č. 371/2019 Z z.) a z neho vyplývajúcich zmien platných od 01. januára 2020.

Na koho sa vzťahuje zákon?

Radi by sme upozornili, že uvedený zákon sa nevzťahuje na domáce detské ihriská, súkromné detské ihriská alebo ihriská do záhrady – teda ihriská, ktoré sú neprístupné verejnosti. Zákon upravuje len verejné detské ihriská

Zákon stanovuje povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa detského ihriska v nasledovných hlavných oblastiach:

 • uvedenia nového detského ihriska do prevádzky (vykonania vstupnej kontroly ihriska)
 • zabezpečenia vykonania pravidelnej kontroly detského ihriska najmenej raz za 24 mesiacov
 • zabezpečenia označenia detského ihriska
 • vedenia evidencie úrazov na detskom ihrisku

Aké povinnosti stanovuje zákon?

 • uviesť do prevádzky len detské ihrisko, na ktoré bol vydaný inšpekčný certifikát
 • vykonať alebo zabezpečiť vykonanie kontroly detského ihriska raz za 24 mesiacov
 • označiť detské ihrisko
 • viesť a sprístupňovať evidenciu úrazov

KONTROLY DETSKÉHO IHRISKA (uvedeného do prevádzky po 01. 01. 2020)

Zákon definuje nasledovné dva druhy kontrol:
a) vstupná kontrola (pri uvedení ihriska do prevádzky, resp. pri zmene ihriska)
b) pravidelná kontrola (raz za 24 mesiacov)
Vlastník detského ihriska má povinnosť uviesť do prevádzky len detské ihrisko, ktoré prešlo vstupnou kontrolou akreditovanou inštitúciou (napr. Slovenská technická inšpekcia). Platí to aj pri úprave detského ihriska (napr. pri pridaní nového prvku alebo pri nahradení prvku novým prvkom s rozdielne vymedzeným minimálnym priestorom zariadenia. Za zmenu detského ihriska sa nepovažuje oprava zariadenia detského ihriska, časti zariadenia detského ihriska, povrchu tlmiaceho náraz alebo iného príslušenstva detského ihriska len z dôvodu údržby.
Po vykonaní vstupnej kontroly detského ihriska je vlastník následne povinný zabezpečiť raz za 24 mesiacov pravidelnú kontrolu detského ihriska osobou oprávnenou na výkon pravidelnej kontroly.

KONTROLY DETSKÉHO IHRISKA (uvedeného do prevádzky do 31. 12. 2019)

Vlastník detského ihriska uvedeného do prevádzky do 31. decembra 2019 je povinný zabezpečiť vykonanie prvej pravidelnej kontroly detského ihriska najneskôr do 31. decembra 2021.

To znamená, že vlastníci existujúcich ihrísk majú čas dva roky na to, aby svoje ihriská dali do súladu s normou STN EN 1176 a 1177.

Pravidelnú kontrolu detského ihriska môže vykonať len osoba, ktorá získala oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitného predpisu (vyhlášky). Uvedená vyhláška však doteraz nebola vydaná. Spoločnosť NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o. bude preto môcť vykonávať pravidelnú kontrolu až po vydaní uvedenej vyhlášky (apríl – máj 2020).

OZNAČENIE DETSKÉHO IHRISKA

Zákon stanovuje nasledovné požiadavky na označenie detského ihriska

 • názov detského ihriska
 • adresu detského ihriska
 • identifikačné údaje vlastníka detského ihriska
 • identifikačné údaje prevádzkovateľa
 • informáciu o období kalendárneho roka, v ktorom sa detské ihrisko
 • sprístupňuje verejnosti, prevádzkovom čase detského ihriska
 • dátum poslednej kontroly detského ihriska
 • kontaktné údaje na oznamovanie úrazov a nedostatkov detského ihriska
 • číslo linky tiesňového volania
 • obmedzenia a iné podmienky užívania detského ihriska, ak sú určené.

EVIDENCIA ÚRAZOV

Zákon rovnako bližšie definuje požiadavky na povinnosť vedenia evidencie úrazov. Ku každému písomne oznámenému úrazu vlastník detského ihriska eviduje

 • dátum a čas, kedy došlo k úrazu
 • vek zraneného
 • označenie zariadenia detského ihriska alebo iného miesta v priestore
 • detského ihriska, kde došlo k úrazu
 • druh úrazu
 • opis priebehu vzniku úrazu
 • skutočnosť, či si úraz vyžadoval hospitalizáciu zraneného
 • opatrenia zamerané na bezpečnosť detského ihriska vykonané po oznámení úrazu

ZISTENÉ NEDOSTATKY

Ak sú pri kontrole zistené nedostatky spôsobené poveternostnými vplyvmi, vandalizmom, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou alebo iné nedostatky, ktoré však nespôsobujú neprimerané nebezpečenstvo je vlastník ihriska povinný obmedziť prístup verejnosti do minimálneho priestoru detského ihriska na nevyhnutný čas a informovať užívateľov detského ihriska o obmedzení prístupu dostatočne viditeľným a čitateľným oznamom.

Ak sa pri kontrole stavu detského ihriska zistí, že detské ihrisko nie je bezpečné a predstavuje v čase prevádzky detského ihriska neprimerané nebezpečenstvo, je vlastník ihriska povinný bezodkladne odstrániť zariadenie detského ihriska alebo iné príslušenstvo detského ihriska alebo obmedziť prístup verejnosti do minimálneho priestoru zariadenia detského ihriska na nevyhnutný čas a informovať užívateľov detského ihriska o obmedzení prístupu dostatočne viditeľným a čitateľným oznamom.

UKLADANIE POKÚT

Za porušenie povinnosti (napr. pri spustení do prevádzky ihriska, ktoré neprešlo vstupnou kontrolou alebo pri nevykonaní predpísanej pravidelnej kontroly raz za 24 mesiacov) orgán dohľadu uloží vlastníkovi detského ihriska pokutu od 200 eur do 50 000 EUR.

Za porušenie povinnosti (napr. pri chýbajúcom označení detského ihriska alebo chýbajúcej evidencii oznámených úrazov) orgán dohľadu uloží vlastníkovi detského ihriska pokutu od 100 eur do 30 000 EUR.

ZÁVER

Uvedený text je len súhrnom zo zákona č. 371/2019 Z. z. Pre podrobnejšie informácie o jednotlivých ustanoveniach je potrebné pozrieť si úplné znenie uvedeného zákona resp. vec konzultovať s právnikom.

Objednávka a informácie

Pravidelnú si môžete u nás kedykoľvek priamo objednať online alebo sa o nej informovať. Stačí, ak vyplníte kontaktný formulár.

Pri vyplnení kontaktného formuláru sa Vám ozveme e-mailom alebo na uvedenom telefónnom čísle.