Postup pri reklamácii

1. Poškodenie tovaru pri preprave

Pri preberaní tovaru (za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte a spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň nám uvedenú skutočnosť nahláste telefonicky alebo emailom do 24 hodín od prebratia resp. neprebratia balíka. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, oznámte nám to telefonicky do 24 hodín od prevzatia tovaru a zároveň aj emailom. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

Skontrolujte pri preberaní od kuriéra, či je Vám doručený správny počet balíkov, podľa dodacieho formulára, ktorý podpisujete kuriérovi pri odovzdávaní. Ak zistíte, že je počet balíkov, ktoré máte prevziať neúplný – zásielku nepreberajte.

Pokiaľ bude zásielka takto prebraná nie je už možné uplatniť reklamáciu!

2. Nekompletnosť zásielky

Zákazník je povinný skontrolovať obsah doručenej zásielky do 24 hodín od prebratia zásielky a prípadné nezrovnalosti (chýbajúci, alebo poškodený tovar) nahlásiť bezodkladne predávajúcemu písomnou formou a zároveň aj telefonicky. Na neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti zásielky sa ohľad neberie.

3. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V zmysle vyššie uvedeného spoločnosť NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o. vydáva nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len „reklamácia“) včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Zodpovednosť za nedostatky predanej veci:

Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za nedostatky vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

informácie o hygroskopicite dreva a prasklinách dreva: 

 • Upozorňujeme, že drevo je prírodný materiál a je hygroskopické. Schopnosť dreva absorbovať a uvoľňovať obsah vody je výsledkom kapilárnej pórovitej štruktúry dreva. Táto štrukturálna charakteristika ovplyvňuje všetky fyzikálne a technické schopnosti dreva. Hygroskopicita je tiež schopnosť pevných, kapilárnych pórovitých materiálov prijímať vlhkosť z okolitého vzduchu až do jeho doplnenia a uvoľňovať ju v suchších podmienkach.
 • Rozpínanie a zmršťovanie drevených častí našich výrobkov je výsledkom zmien vlhkosti. Vnútorné jadro dreva sa rozširuje a sťahuje menej ako plochy vo vonkajšej oblasti jadra. Prirodzeným výsledkom týchto zmien sú trhliny a praskliny. V porovnaní so smrekovým alebo borovicovým drevom má agátové drevo najnižšiu hodnotu rozťažnosti.
 • Praskliny na výrobkoch z agátového dreva zvyčajne neznižujú kvalitu drevených častí. Trhliny dreva, ktoré sú výsledkom odvlhčovania dreva, sú prirodzené a nepovažujú sa za problematické z hľadiska stability alebo bezpečnosti štruktúry objektu. Podľa normy EN1176 platnej pre verejné detské ihriská sú pre prsty nebezpečné iba trhliny väčšie ako 8 mm. Trhliny menšie ako 8 mm nepredstavujú v zmysle danej normy žiadne nebezpečenstvo.

Predávajúci nezodpovedá za vady:

 • bežné trhliny (menšie ako 8 mm), ktoré vznikajú pnutím agátového dreva a nenarúšajú konštrukčnú stabilitu herného prvku,
 • bežné opotrebovanie náteru, ktorý je potrebné obnovovať raz za 2-3 roky,
 • ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám a ktoré boli spôsobené neodbornou montážou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,
 • o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel,
 • pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (zľava z ceny tovaru),
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným či neúmyselným) nesprávnym, alebo nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, zlomením, pretrhnutím, prepichnutím, vyblednutím, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti,
 • ktoré, boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasti, taktiež nemôžu byť predmetom reklamácie
 • kupujúci ma povinnosť dodržiavať návod na používanie a ošetrenie kúpených produktov, inak stráca nárok na uplatnenie reklamácie

Spoločnosť NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o. používa kvalitné materiály. Preto na svoje výrobky poskytuje nadštandardnú garanciu: 20 rokov proti hnilobe na časti z agátového jadrového dreva a 24 mesiacov na ostatné komponenty.

Ak ide o použitú vec záručná doba môže byť 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená do 30 dní. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Práva zo zodpovednosti na vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

4. Postup pri uplatnení reklamácie

Kupujúci reklamáciu uplatňuje v sídle alebo prevádzke predávajúceho a to doručením tovaru na náklady kupujúceho do sídla firmy predávajúceho, pričom sa pred odoslaním spojí s predávajúcim, aby mu oznámil podanie reklamácie, ktorý mu dá pokyny.

Kupujúci zašle pred odoslaním reklamovaného tovaru vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR emailom alebo alebo ho priloží vytlačený a vyplnený k reklamovanému tovaru.

Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil. Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec riadne vyčistená. Inak nebude reklamácia predávajúcim prevzatá.

Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení tovaru osobou, na ktorú bol doklad vydaný /faktúra, príjmový doklad/ a záručný list, ak bol vydaný.

Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád vyplní reklamačný protokol. V reklamačnom protokole kupujúci presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje, ak to umožňuje podstata veci odovzdá vadný tovar v pôvodnom alebo náhradnom balení predávajúcemu tak, aby mu ho doručil nepoškodený manipuláciou pri preprave. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (+ e-mail alebo telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Pri neoprávnene uplatnenej reklamácii má predávajúci právo účtovať kupujúcemu všetky vzniknuté náklady. Náklady na odoslanie neoprávnenej reklamácie späť ku kupujúcemu nesie kupujúci. Ak si kupujúci reklamáciu nevyzdvihne do 30 dní od vyrozumenia výsledku reklamačného konania, stáva sa tovar majetkom predávajúceho.

Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou).

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1.1 2019 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar. Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

Vypracoval: Ing. Zuzana Segečová – konateľka spoločnosti NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o.