Všeobecné obchodné podmienky

Ako sa od seba líšia jednotlivé projekty, tak sa môžu líšiť i obchodné podmienky. Z dôvodu rôzniacich sa obchodných podmienok neposkytujeme jednotné znenie VOP pre každý projekt.

VŠETKY OBCHODNÉ PODMIENKY AKO AJ GARANCIE SÚ ZAHRNUTÉ V ZMLUVE O DIELE.

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a firmou NAJKRAJŠIE IHRISKÁ, s.r.o., Budča 686, Budča, 962 33, IČO: 50 190 768, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 31036/S (ďalej len Pevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.najkrajsieihriska.sk, (ďalej len obchod).

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti/

1.2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba ( spotrebiteľ ), alebo podnikateľ ( ktorý je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ), ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu www.najkrajsiehriska.sk.

1.3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu a je zo strany Kupujúceho návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

1.4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.

1.5. V prípade, že Prevádzkovateľ a Kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

II. Povinnosti Prevádzkovateľa

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2.2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá Kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), záručný list ( ak ho výrobca poskytuje ).

2.3. Ak predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu, telefonicky, poštou, alebo iným vhodným spôsobom na trvalom nosiči. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet. Kupujúci sa môže dohodnúť s Prevádzkovateľom aj na inom spôsobe vrátenia úhrady, ale bez toho predávajúci vracia rovnakým spôsobom.

III. Povinnosti Kupujúceho

3.1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar zaplatiť. Predávajúci doporučuje kupujúcemu skontrolovať neporušenosť transportného obalu a v prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi internetového obchodu na e-mailovej adrese office@najkrajsieihriska.sk.

3.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

3.3. Kupujúci je povinný zabezpečiť na miesto montáže prístup k elektrickému napätiu a vode. Ak kupujúci takýto prístup nezabezpečí, je povinný uhradiť dodatočné náklady spojené s montážou.

3.4. Kupujúci je povinný informovať o inžinierskych sieťach inštalovaných na mieste stavby. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu inžinierskych sietí, za poškodenie zodpovedá kupujúci. V takomto prípade je kupujúci povinný nám uhradiť náklady, ktoré vznikli z dôvodu prestoja našich pracovníkov. ( Voda, plyn, kúrenie, elektrika,…). Ďalej je povinný akceptovať predĺženie doby montáže o čas, ktorý bol potrebný na odstránenie poškodenia.

IV. Objednávka tovaru, uzatvorenie kupnej zmluvy, stornovanie objednávky

4.1. Platnosť elektronickej objednávky je podmienená pravdivým a úplným vyplnením všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii resp. vypĺňaní objednávkového formulára, alebo pri realizácii samotnej ( odoslaní ) objednávky.

4.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho – Akceptačným emailom.

4.3. Prijatie objednávky Prevádzkovateľom je potvrdené automatickým systémom obchodu – e-mailom na adresu udanú Kupujúcim pri registrácii alebo pri vypĺňaní objednávkového formulára. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

4.4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať Kupujúceho o dodatočné autorizovanie – potvrdenie objednávky. V prípade, že overenie nie je úspešné, prípadne Kupujúci nereaguje na emailovú požiadavku prevádzkovateľa do 5 dní od jej zaslania, Prevádzkovateľ považuje takúto objednávku za neplatnú a vykoná jej stornovanie.

4.5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Objednávka môže byť stornovaná e-mailom na adrese office@najkrajsiehriska.sk. V prípade požiadavky zrušenia objednávky nie sú Kupujúcemu účtované žiadne poplatky spojené s týmto úkonom.

4.6. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza e-mailovým akceptovaním objednávky Kupujúceho. O potvrdení akceptovania objednávky je Kupujúci informovaný zaslaním emailu označeným „Akceptácia objednávky č.“ zo strany Prevádzkovateľa.

4.7. Kupujúci súhlasí, že mu bude zaslaná ako doklad o nákupe faktúra v PDF súbore elektronickou formou na email uvedený v objednávke. Za správnosť poskytnutých údajov o emailovej adrese zodpovedá zákazník.

V. Zobrazovanie produktov na stránkach internetového obchodu

5.1. Prípadné rekvizity ( mobily, časopisy, knihy, diáre, perá, kľúče, nápoje, ovocie, iné produkty a pod. ) umiestnené a nafotené spoločne s produktom nie sú dodávané – predávané spolu s produktom, pokiaľ táto skutočnosť nie je presne špecifikovaná v názve produktu ( napr. veža + šmýkačka, preliezka + darček, Akcia: hojdačka+ sedák a pod. ). Kupujúci si nemôže nárokovať na ich dodanie spoločne so zakúpeným tovarom.

VI. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Kupujúci – spotrebiteľ môže odstúpiť kedykoľvek pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich dní od prevzatia tovaru v zmysle § 7, odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho a určeného osobitne pre jedného Kupujúceho ( napr. ak tovar nie je bežne v ponuke e-shopu ), alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6.2. Odstúpenie od zmluvy doporučuje Prevádzkovateľ Kupujúcemu pre splnenie si zákonných povinností oznámiť elektronickým odoslaním ODSTÚPENIE OD ZMLUVY priamo zo stránok internetového obchodu www.najkrajsieihriska.sk. O prijatí odstúpenia od zmluvy je Kupujúci vyrozumený e-mailom bezodkladne automaticky, evidenčným systémom eshopu. Kupujúci môže k Odstúpeniu od zmluvy použiť aj listovú formu odstúpenia, ktorá je prílohou č.1 týchto obchodných podmienok.
Kupujúci – spotrebiteľ doručí tovar uvedený vo formulári na Odstúpenie od zmluvy na adresu Prevádzkovateľa:

NAJKRAJŠIE IHRISKÁ, s.r.o.
Areál PPS 1750
962 12 Detva

Tovar zasielaný späť pri odstúpení od zmluvy alebo pri reklamácii odporúčame poistiť. Tovar nám neposielajte na dobierku.
V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

6.3. Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci lehoty štrnástich dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Prevádzkovateľovi.

6.4. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy doručiť tovar späť na adresu Prevádzkovateľa, alebo ho odovzdať Prevádzkovateľovi, alebo osobe poverenej na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Prevádzkovateľ navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.5. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ktorý ponúkame (poštovné za zásielky doručené Slovenskou poštou a.s.).

6.6. Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je predmetný tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Prevádzkovateľovi, ibaže Prevádzkovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.7. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Prevádzkovateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí Kupujúci Prevádzkovateľovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

6.8. Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:
ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
ak sa Prevádzkovateľ nedokáže kontaktovať s Kupujúcim na základe poskytnutých údajov ( telefónne číslo, emailová adresa ) a je dôvodné podozrenie, že ide o snahu Kupujúceho zavádzať Prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

6.9. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 5 dní na ním určený účet, pokiaľ sa Kupujúci s Prevádzkovateľom nedohodne inak.

VII. Dodacie podmienky a termíny

7.1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa ktorá je uvedená Kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný Prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov uvedených v objednávke, alebo na základe dohody s Kupujúcim.

7.2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.

7.3. Prevádzkovateľ vyexpeduje pre Kupujúceho tovar k dodaniu vrámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare v závislosti od spôsobu doručenia.

7.4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.

7.5. Tovar ktorý je skladom doručíme kuriérskou spoločnosťou do 2 dní od prijatia objednávky, Slovenskou poštou do 4 dní od prijatia objednávky. Zásielky a tovar, ktorý je skladom doručíme do ČR do 5 dní od prijatia platby na účet.

7.6. Tovar ktorý je skladom doručíme kuriérskou spoločnosťou do 2 dní od prijatia platby – bankový prevod, Slovenskou poštou do 4 dní od prijatia úhrady – bankový prevod.

7.7. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného používaného zariadenia kupujúceho.

VIII. Cena dopravy tovaru

8.1. Poštovné je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. V e-shope sú všetky ceny tovaru a dopravy konečné vrátane DPH.

8.2. Pri dodávke tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty je účtované poštovné a podľa taríf na stránke DOPRAVA A POPLATKY.

8.3. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu na uvedený e-mail do 24 hodín od zaslania objednávky k odsúhlaseniu konečnej ceny dopravy.

IX. Nedoručené – neprevzatie zásielky, porušenie obchodných podmienok

9.1. Ak Kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, a neuplatnil si právo na Odstúpenie od zmluvy, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

9.2. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred ( bankový prevod ), k čomu bude Kupujúcemu zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra so splatnosťou 5 dní.

9.3. Pokiaľ Kupujúci v požadovanom termíne – splatnosti neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude v systéme stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

9.4. Ďalšie objednávky Kupujúceho prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred alebo po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom.

X. Kúpna cena a spôsob platby

10.1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné – vrátane DPH. Cena za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie je 0,00 €.

10.2. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky – všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

10.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

10.4. Pri výrobe a realizácii atypických projektov, kde nie je možné vopred presne kalkulovať všetky náklady spojené s výrobou a montážou takýchto atypických prvkov, si výrobca vyhradzuje právo na navýšenie nákladov oproti navrhnutej odsúhlasenej ceny projektu o max.10% z celkovej ceny projektu, a to na základe objektívne podložených nákladov.

10.5. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
vopred platbou na účet, pri dobierke – cenu za objednaný tovar Kupujúci zaplatí pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra, platobnými kartami ( VISA, MasterCard, Diners Club, Maestro),

XI. Záručná doba, riešenie reklamácii, reklamačný poriadok

11.1. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú Kupujúcim spotrebiteľom. Kupujúci – spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

11.2. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe.

11.3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

11.4. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke Reklamačný poriadok.

11.5. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.6. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Ochrana osobných údajov

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

12.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti “ Prihlásenie, Môj účet „.

12.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

12.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

12.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

12.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach.

12.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

12.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 12.5 týchto obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

12.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

12.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

12.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
účel spracúvania osobných údajov,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

12.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

12.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

12.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 12.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

12.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

12.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

12.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

12.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

12.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov a to predovšetkým dopravným spoločnostiam zabezpečujúcim prepravu objednaného tovaru.

12.21 Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákazníci. Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1.1 obchodných podmienok spoločnosťou NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o. Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.najkrajsieihriska.sk.

12.22 Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing. Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou NAJKRAJŠIE IHRISKÁ, s.r.o. Budča 686, Budča 962 33, IČO: 50246283 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

12.23. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

XIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

13.1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

13.2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu e s nimi súhlasí.

13.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.najkrajsiehriska.sk.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 5.2.2018